საწარმოს მიერ ფიზიკური პირიდან შეძენილი საქონლის დაბეგვრა
2018 წლიდან ფინანსთა მინისტრი უფლებამოსილია განსაზღვროს გარკვეული სახის საქონლის ჩამონათვალი. აღნიშნული საქონლის ფიზიკური პირებიდან ...

კაპიტალში შეტანილი ქონების საბაზრო ღირებულება - როდის არ ექვემდებარება ერთობლივ შემოსავალში ჩართვას და მოგების გადასახადით დაბეგვრას?
  ფიზიკური ან იურიდიული პირის შენატანი კაპიტალში, რომელიც ხორცილედება  50 ან მეტი პროცენტის სანაცვლოდ საქართველოს საგადასახადო ...

საბუღალტრო კურსები აუდიტსერვისისგან
  ბუღალტერიის სწავლება აუდიტსერვისის ტრადიციული მიმართულებაა. მსმენელებს საშუალება ეძლევათ შეიძინონ  პრაქტიკული უნარ-ჩვევები , მიიღონ ...

მსუბუქი ავტომობილები - როდის იხდის ფიზიკური პირის ქონების გადასახადს?
  ქონების გადასახადით დასაბაგრი ბაზა გაფართოვდა. ფიზიკური პირები, რომელთა ოჯახის შემოსავალი აღემატება 40 000 ლარს ვალდებულნი არიან 2018 ...

სოფლის მეურნეობა- იბეგრება თუ არა  დოკუმენტურად დაუდასტურებელი ხარჯი
მოგების გადასახადით არ იბეგრება დოკუმენტურად დაუდასტურებელი ხარჯი , რომელიც უკავშირება  სასოფლო -სამეურნეო საქმიანობას და ამ ...

Page 5 of 7

Contact us

Nearby Metro Akhmeteli, on the top of ProCredit Bank, floor 3
+995 597 37 05 12
+995 32 272 98 10
Working time 09:30-19:00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About company

About us

Welcome to the web-site of the company Auditservice. The company has been operating since 2009 and implements its activity based on own principles in relationship with customers:

Company News

ევროკავშირის საგრანტო პროგრამა JOINT OPERATIONAL PROGRAMME - BLACK SEA BASIN
საგრანტო პროგრამის ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 გარგლებში ჩატარდა სპეციალაური სემინარი აუდიტებისთვის, Managing Authority-ის მიერ წარმოდგენილ იქნა შესაბამისის კითხვარი. აუდიტსერვისმა 2019 წლის განმავლობაში განახორციელა პროექტის 4 მონაწილის აუდიტი,შესაბამისად ტრენინგის თემატიკა ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი. სემინარზე განიხილეს მომავალის მიზნები და ორიენტირი, აუდიტორების მიერ ჩასატარებელი აუდიტორული პროცედურების დეტალები ,დანართების შევსების წესი.შეხვედრა წარიმართა კითხვა-პასუხის რეჟიმში.