ლარიზაციის პროგრამა გამონაკლისებს ითვალსწინებს !
  ეროვნული ბანკის მიერ ფასის სავალდებულო გამოხატვასთან დაკავშირებით დადგინდა განსხვავებული წესი, თუ აღნიშნული დაკავშირებულია: 1. ...

დაბეგვრის ახალი ნორმა - იჯარით აღებული ძირითადი საშულებების რემონტი
საგადასახადო კოდექსში შევიდა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც იჯარით აღებულ ძირითად საშუალებათა რემონტის ხარჯები საიჯარო ურთიერთობის ...

მათთვის ვინც ჯერ არ იცის! შესამოწმებელი  პერიოდის ხანდაზმულობა შესაძლოა აღემატებოდეს 3 წელს!
თუ მოგების ან საშემოსავლო დეკლარაციით კომპანია ზარალზეა და აღნიშნულ ზარალს გადაიტანს 3 წლის შემდეგ.მაგალითად : ინდივიდულურ მეწარმეს 2014 ...

მათთვის ვინც ჯერ არ იცის!
გაუქმებული ელექტრონული სასაქონლო ზედნადების აღდგენა უკვე შესაძლებელია! საჭიროა მხოლოდ წერილობით მიმართოთ შემოსავლების სამსახურს!

საგადასახადო კოდექსი მნიშვნელოვანი ცვლილებებით
კანონპროექტთა პაკეტი საგადასახადო და სისხლის სამართლის კოდექსებში მისასალმებელ ცვლილებებს ითვალისწინებს. კერძოდ, კი   1. სისხლის ...

Page 6 of 7

Contact us

Nearby Metro Akhmeteli, on the top of ProCredit Bank, floor 3
+995 597 37 05 12
+995 32 272 98 10
Working time 09:30-19:00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About company

About us

Welcome to the web-site of the company Auditservice. The company has been operating since 2009 and implements its activity based on own principles in relationship with customers:

Company News

ევროკავშირის საგრანტო პროგრამა JOINT OPERATIONAL PROGRAMME - BLACK SEA BASIN
საგრანტო პროგრამის ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 გარგლებში ჩატარდა სპეციალაური სემინარი აუდიტებისთვის, Managing Authority-ის მიერ წარმოდგენილ იქნა შესაბამისის კითხვარი. აუდიტსერვისმა 2019 წლის განმავლობაში განახორციელა პროექტის 4 მონაწილის აუდიტი,შესაბამისად ტრენინგის თემატიკა ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი. სემინარზე განიხილეს მომავალის მიზნები და ორიენტირი, აუდიტორების მიერ ჩასატარებელი აუდიტორული პროცედურების დეტალები ,დანართების შევსების წესი.შეხვედრა წარიმართა კითხვა-პასუხის რეჟიმში.